Change_edited.jpg

SUPPORT THE SIX PRINCIPLES

CEFNOGI'R CHWE EGWYDDOR

Join the list of citizen supporters, to show our politicians that you DEMAND a better future for all...
Ymunwch â'r rhestr o gefnogwyr dinasyddion, i ddangos i'n gwleidyddion eich bod yn MYNNU dyfodol gwell i bawb...

All data is used in accordance with the Data Protection Act 2018 - you will receive a follow up email
Defnyddir yr holl ddata yn unol â Deddf Diogelu Data 2018

Thanks for submitting!

 

THE SIX PRINCIPLES FOR CLIMATE AND NATURE

1. Do what it takes to play our part in limiting global heating to 1.5 degrees, with much deeper and faster reductions in greenhouse gas emissions.​

2. Champion natural climate solutions to remove CO2 from the atmosphere, halt the decline in wildlife, restore nature and help manage flood risk.


3. Accept our entire global ecological footprint caused by all the goods we buy, the food we eat, and the supply chains we use.​


4. Help politicians to take bold decisions by holding Citizens' Assemblies and other forms of public participation, to get to net zero faster and with fairness for all. 


5. Make the future well-being of young people, and the generations to come, the centre of our concern, and the focus of our plans.​​​​

6. Support economic sectors which create green jobs in a low carbon revolution that will improve our environment, homes and communities and safeguard our health.

 
Screenshot%2525202020-12-04%252520at%25252014_edited_edited.jpg

6 EGWYDDOR ARGYFWNG HINSAWDD AC ECOLEGOL

1. Gwnewch yr hyn sydd ei angen i chwarae ein rhan wrth gyfyngu gwresogi byd-eang i 1.5 gradd, gyda gostyngiadau dyfnach a chyflymach o lawer mewn allyriadau nwyon t􏰂 gwydr.

2. Hyrwyddo datrysiadau hinsawdd naturiol i dynnu CO2 o'r atmosffer, atal y dirywiad mewn bywyd gwyllt, adfer natur a helpu i reoli risg llifogydd.

3. Adnabod ein h􏰃l troed ecolegol byd-eang cyfan a achosir gan yr holl nwyddau rydyn ni'n eu prynu, y bwyd rydyn ni'n ei fwyta, a'r cadwyni cyflenwi rydyn ni'n eu defnyddio.

4. Rhoi cymorth i wleidyddion i wneud penderfyniadau beiddgar trwy gynnal Cynulliadau Dinasyddion a mathau eraill o gyfranogiad y cyhoedd, i gyrraedd sero net yn gyflymach a gyda thegwch i bawb. 

5. Gwneud lles dyfodol pobl ifanc, a'r cenedlaethau i ddod, yn ganolbwynt i'n pryder, a ffocws ein cynlluniau.

6. Cefnogi sectorau economaidd sy'n creu swyddi gwyrdd mewn chwyldro carbon isel a fydd yn gwella ein hamgylchedd, cartrefi a chymunedau ac yn diogelu ein hiechyd.

 
drag copy.png

ABOUT
AM

During Wales Climate Week in November 2020, we came together as representatives from 6 Welsh organisations to launch our 6 Principles for the Senedd elections in May 2021. Our aim is to create a louder voice to demand that the political parties of Wales prioritise the climate and nature crisis within their election manifestos. We are challenging each political party to endorse these 6 Principles, to ensure that Wales is a country that is fair and just to everyone, globally responsible and protects future generations.
-
Mae cynrychiolwyr o 6 sefydliad o Gymru wedi dod ynghyd i lansio 6 Egwyddor ar gyfer etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021. Datgelwyd y rhain gyntaf yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru. Ein nod yw creu llais uwch i fynnu bod pleidiau gwleidyddol Cymru yn blaenoriaethu'r argyfwng hinsawdd a natur o fewn eu maniffestos etholiadol. Rydym yn herio pob plaid wleidyddol i gymeradwyo'r 6 Egwyddor hyn, er mwyn sicrhau bod Cymru yn wlad sy'n deg ac yn gyfiawn i bawb, sy'n gyfrifol yn fyd-eang ac yn amddiffyn cenedlaethau'r dyfodol.

drag copy.png

ABOUT
AM

During Wales Climate Week in November 2020, we came together as representatives from 6 Welsh organisations to launch our 6 Principles for the Senedd elections in May 2021. Our aim is to create a louder voice to demand that the political parties of Wales prioritise the climate and nature crisis within their election manifestos. We are challenging each political party to endorse these 6 Principles, to ensure that Wales is a country that is fair and just to everyone, globally responsible and protects future generations.
-
Mae cynrychiolwyr o 6 sefydliad o Gymru wedi dod ynghyd i lansio 6 Egwyddor ar gyfer etholiadau’r Senedd ym mis Mai 2021. Datgelwyd y rhain gyntaf yn ystod Wythnos Hinsawdd Cymru. Ein nod yw creu llais uwch i fynnu bod pleidiau gwleidyddol Cymru yn blaenoriaethu'r argyfwng hinsawdd a natur o fewn eu maniffestos etholiadol. Rydym yn herio pob plaid wleidyddol i gymeradwyo'r 6 Egwyddor hyn, er mwyn sicrhau bod Cymru yn wlad sy'n deg ac yn gyfiawn i bawb, sy'n gyfrifol yn fyd-eang ac yn amddiffyn cenedlaethau'r dyfodol.

 
 
Green Nature

Llongyfarchiadau a diolch o galon - congratulations and thank you to these newly-elected Members of Senedd who signed up to the 6 Principles

NAME                                                      CONSTITUENCY / REGION                          PARTY

 

Mick Antoniw                                      Pontypridd                                                       Welsh Labour

Jayne Bryant                                       Newport West                                                 Welsh Labour

Cefin Campbell                                  Mid & West Wales                                          Plaid Cymru

Hefin Wyn David                                Caerphilly                                                        Welsh Labour

Jane Dodds                                         Mid & West Wales                                         Liberal Democrat

Rebecca Evans                                   Gower                                                              Welsh Labour

Heledd Fychan                                   South Wales Central                                     Plaid Cymru

Lesley Griffiths                                    Wrexham                                                         Welsh Labour

Llyr Gruffydd                                       North Wales                                                    Plaid Cymru

Sian Gwenllian                                    Arfon                                                                 Plaid Cymru

Mabon ap Gwynfor                            Dwyfor Meirionnydd                                      Plaid Cymru

                                

Rhun ap Iorwerth                                Ynys Mon                                                         Plaid Cymru

 

Julie James                                          Swansea West                                                Welsh Labour

Delyth Jewell                                       South Wales East                                          Plaid Cymru

 

Elin Jones                                             Ceredigion                                                       Plaid Cymru

Eluned Morgan                                    Mid & West Wales                                          Welsh Labour

 

Julie Morgan                                        Cardiff North                                                    Welsh Labour

Rhys ab Owen                                     Cardiff West                                                      Plaid Cymru

 

Peredur Owen-Griffiths                      South Wales East                                            Plaid Cymru       

Carolyn Thomas                                  North Wales                                                     Welsh Labour

Sioned Williams                                 Neath South West Wales                               Plaid Cymru

 

                                                                     Political Parties

At the start of the campaign, we also invited political parties to sign up to the 6 Principles.

 

The Green Party of Wales has signed up as a party.

FOUNDING ORGANISATIONS
SEFYDLIADAU SEFYDLOL

Screenshot 2020-11-30 at 12.43.11 copy.p
Screenshot 2020-11-30 at 12.40.44 copy.p
Screenshot%202020-11-27%20at%2011.36_edited.jpg
XRRR copy.png
 
Screenshot 2020-11-30 at 12.35.28 copy.p
 

SUPPORTING ORGANISATIONS
SEFYDLIADAU CEFNOGOL

Screenshot 2020-12-04 at 15.54.11.png
GND_Profile_Pics_Cymru.png
Screenshot 2021-04-22 at 21.13.55.png
Screenshot 2021-04-22 at 21.12.15.png
Screenshot 2020-11-27 at 12.01.20.png

QUOTES
DYFYNIADAU

QUOTES

 

DYFYNIADAU

Screenshot 2020-11-27 at 11.25.20.png

SOPHIE HOWE

Future Generations Commissioner for Wales

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol

“As Future Generations Commissioner for Wales I will continue to highlight climate change as the key challenge for future generations.  We need rapid action now, and I'll keep challenging Welsh Government and other public bodies to take that action.  The climate emergency is already happening and we have to decarbonise and help people to transition to new, green ways of living and working.”
-
“Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru byddaf yn parhau i dynnu sylw at newid yn yr hinsawdd fel yr her allweddol i genedlaethau’r dyfodol. Mae angen gweithredu’n gyflym nawr, a byddaf yn parhau i herio Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i weithredu. Mae'r argyfwng hinsawdd eisoes yn digwydd ac mae'n rhaid i ni ddatgarboneiddio a helpu pobl i drosglwyddo i ffyrdd gwyrdd, newydd o fyw a gweithio. "

Screenshot 2020-11-30 at 12.43.11 copy.p

Coed Cadw – the Woodland Trust supports the Six Principles Campaign because living by these Six principles underpins all the many benefits that trees and woodland can provide. Our trees and Woodland can provide practical ways of delivering the Six Principles but need care and attention in the face of the gathering climate and biodiversity crisis that is undermining our whole biosphere.

 

Our Manifesto for the 2021 Senedd election sets out how we think trees and woodland can work for nature, people and our economy and sets out proposals that we think politicians should be able to support and be taken forward by the next Welsh Government. Our Manifesto contains proposals that illustrate the application of each of the Six Principles. To see examples, follow us on Twitter @CoedCadw #Senedd21.

 

Our new report on the State of Native Woods and Trees in the UK shows that woods and trees are subject to a barrage of coinciding threats from direct loss to more insidious influences from climate impacts, imported diseases, invasive plants, mammal browsing and air pollutants. These threats diminish the benefits of woods and trees for people and for wildlife. They reflect the underlying divers of climate change and biodiversity loss more generally.

We need to live by these basic Six Principles if our society is to survive the lifetime of our children. For this reason, we believe that everyone, whatever their political persuasion, should support these Six Principles.

We are running an on-line campaign to enable the public to ask their candidates to support actions advocated in our Manifesto. Please take part! Ask Parliament Candidates to Prioritise Trees - Woodland Trust

Coed Cadw support for the Six Principles: www.sixprinciples.org

Mae Coed Cadw – y Woodland Trust yn cefnogi’r ymgyrch Chwe Egwyddor oherwydd bod byw yn ôl y Chwe egwyddor hyn yn sail i’r holl fuddion niferus y gall coed a choetir eu darparu. Gall ein coed a’n coetir ddarparu ffyrdd ymarferol o gyflawni’r Chwe Egwyddor ond mae angen gofal a sylw arnynt yn wyneb yr argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth sy’n tanseilio ein biosffer cyfan.

Mae ein Maniffesto ar gyfer etholiad Senedd 2021 yn nodi sut y credwn y gall coed a choetir weithio dros natur, pobl a’n heconomi ac yn nodi cynigion y credwn y dylai gwleidyddion allu eu cefnogi a chael eu cymryd ymlaen gan Lywodraeth nesaf Cymru. Mae ein maniffesto yn cynnwys cynigion sy’n dangos cymhwysiad pob un o’r Chwe Egwyddor. I weld enghreifftiau, dilynwch ni ar Twiiter @CoedCadw #Senedd21

 

Mae ein hadroddiad newydd Cyflwr Coedydd a Choed y DU yn dangos bod coedwigoedd a choed yn destun morglawdd o fygythiadau o golled uniongyrchol i ddylanwadau mwy llechwraidd o effeithiau hinsawdd, afiechydon a fewnforir, planhigion ymledol, pori mamaliaid a llygryddion aer. Mae'r bygythiadau hyn yn lleihau buddion coedwigoedd a choed i bobl ac i fywyd gwyllt. Maent yn adlewyrchu materion sylfaenol newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth yn fwy cyffredinol.

Mae angen i ni fyw yn ôl y Chwe Egwyddor sylfaenol hyn os yw ein cymdeithas am oroesi oes ein plant. Am y rheswm hwn, credwn y dylai pawb, beth bynnag fo'u perswâd gwleidyddol, gefnogi'r Chwe Egwyddor hyn.

Rydym yn cynnal ymgyrch ar-lein i alluogi'r cyhoedd i ofyn i'w hymgeiswyr gefnogi gweithredoedd a hyrwyddir yn ein Maniffesto. Cymerwch ran! Gofynnwch i ymgeiswyr y Senedd flaenoriaethu coed - Woodland Trust

 

CONTACT US
CYSYLLTWCH Â NI

Children Playing